KOLOMPOS CSALÁDI TÁBOR ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Kolompos Tábor Egyesület (továbbiakban az „Adatkezelő”) a Kolompos Családi Táborba jelentkezők, (továbbiakban „Jelentkező, vagy Jelentkezők”), a szervezéssel és kommunikációval összefüggő, általuk rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait kizárólag a szervezet és a szervezés működésének átláthatósága érdekében kezeli.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok kezelése kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történik. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számra nem teszi hozzáférhetővé.

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

  1. AZ ADATKEZELŐ

Név: KOLOMPOS TÁBOR EGYESÜLET

Székhely: 1142, Budapest, Szikszó park 5.

Adószám: 19329484-1-42

Nyilvántartási száma: 01-02-0017855

Eljáró bíróság neve: Fővárosi Törvényszék

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +36705628069

Képviseli: Nagy Zoltán ügyvezető

 

  1. DEFINÍCIÓK

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben az Adatkezelő -, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 Az Adatkezelő az Jelentkezők által szolgáltatott személyes adatokat a jelen Tájékoztató alapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az „ISZ tv.”) rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, honlap: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.

 

  1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő a Jelentkezők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag azokkal való kapcsolat támogatása, valamint az Adatkezelő működése átláthatóságának a biztosítása érdekében tárolja és kezeli.

 Az Adatkezelő a Jelentkezők által megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Jelentkezők előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Jelentkezőket tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

  1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 Az adatkezelésre a Jelentkezők önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Ezen nyilatkozattal a Jelentkezők által a Kolompos Családi Táborba való feliratkozás rendelkezéseinek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adják az általuk önkéntesen megadott és az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelésekre az ISZ tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért kizárólag a Jelentkezők felelnek.

 

  1. A KEZELT ADATOK KÖRE

 A Jelentkezők által megadott vagy egyéb módon az Adatkezelő birtokába jutott Személyes adatok - pl.: Elektronikus levélcím

 

        7. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

 Az Adatokat elsődlegesen az Adatkezelő tagjai és önkéntesei jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére pedig nem adják át.

 

  1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 Az elektronikusan tárolt személyes adatok az adójogi elévülés időtartamáig (öt év elteltéig) kezelhetőek. Az adójogi elévülés bekövetkezését követő 15 munkanapon belül az adatokat az Adatkezelő köteles véglegesen törölni.

 Az Adatkezelő az ISZ tv. 7. §- a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a Jelentkezők valamennyi adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az ISZ tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

  1. A JELENTKEZŐK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 A Jelentkezők - írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül - jogosultak tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az általa kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

 Adatkezelő a Jelentkező kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – a Jelentkező személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 A Jelentkező kérheti adatainak törlését, helyesbítését, valamint a zárolását.

 A Jelentkező bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségen. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

 A Jelentkező kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Jelentkező jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Jelentkezőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Jelentkező jogos érdekét nem sérti.

 Ha az Adatkezelő a Jelentkező helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 A Jelentkező tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 A Jelentkező a fenti jogait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségen gyakorolhatja.

 A Jelentkező az ISZ tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy bíróság előtt érvényesítheti a jogait.

 

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Jelentkezők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Jelentkező hallgatólagos beleegyezéssel elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022.04.28. napjától hatályos.